Pigro News

Czy przygotowałeś plan awaryjny dla swojej farmy?

  2020-05-12 10:52:34

  krajowe

Czy przygotowałeś plan awaryjny dla swojej farmy?
Kryzys wywołany pandemią COVID-19 i nadzwyczajne środki podejmowane w wielu krajach mogą wpływać na rozwój produkcji trzody chlewnej. Chcemy zapewnić szereg praktycznych środków ukierunkowanych na dwa obszary działania:
 • Środki zapobiegawcze mające na celu ochronę zdrowia pracowników.
 • Działania mające na celu zapewnienie funkcjonowania gospodarstwa, w zakresie personelu (osoby zakażone i / lub na kwarantannie) lub ograniczenia dostaw (logistyka, zmniejszona produkcja itp.).
Należy podkreślić, że pośród problemów spowodowanych przez COVID-19 nie wolno nam obniżać czujności wobec innych zagrożeń wspólnych dla sektora świń, takich jak ASF.
Środki zapobiegawcze mające na celu ochronę zdrowia pracowników
Nie pomijając dodatkowych środków, które mogą być konieczne w świetle rozwoju sytuacji oraz w porozumieniu z władzami publicznymi, należy podjąć takie środki:

1.- Środki informacyjne. Konieczne jest poinformowanie wszystkich pracowników o sytuacji chorobowej, o środkach zapobiegawczych w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa oraz o znaczeniu ich zdrowia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. Ważne jest, aby wykorzystywać informacje z oficjalnych źródeł. Skonsultuj się z odpowiednimi władzami w swoim kraju (polskie informacje rządowe).


Dla pracowników powinno się rozmieścić plakaty z informacją o chorobie i środkach higieniczno-sanitarnych.
 
2.- Ogólne środki zapobiegawcze
 • Zakazać niepotrzebnych wizyt w gospodarstwie w celu ochrony personelu. Wizyty personelu zewnętrznego powinny ograniczać się do działań sanitarnych przeprowadzanych przez lekarza weterynarii lub niezbędnych do utrzymania gospodarstwa. Odwiedzający powinni nosić osobiste wyposażenie ochronne i zachować minimalną odległość 1 metra od innych pracowników gospodarstwa.
 • W toaletach, łazienkach na fermie musi znajdować się mydło i / lub środki dezynfekujące. Warto zauważyć, że przykładem środka dezynfekującego powierzchnię, który mógłby być skuteczny przeciwko koronawirusowi (wykazano skuteczność przeciwko PEDV), jest Virkon. Skonsultuj się z producentami środków dezynfekujących.
 • Zachęcaj do zwiększenia częstotliwości mycia rąk.
 • Zwiększ częstotliwość czyszczenia części wspólnych gospodarstwa - głównie szatni, łazienek i innych części wspólnych. Ustanawiaj „zapory” między ludźmi z różnych obszarów.
 • Jeśli to możliwe, praca administracyjna związana z prowadzeniem fermy, powinna odbywać się zdalnie.
 • Promuj komunikację wewnętrzną za pomocą środków telematycznych, tablic itp... Unikaj bezpośredniego kontaktu pracowników w odległości mniejszej niż jeden metr.
 • Unikaj pożyczania pojazdów. Unikaj kontaktu w dostępie do pojazdu fermowego.
 • Ogranicz i wyeliminuj transport publiczny do farmy w jak największym stopniu.
 • Wzmocnij segregację poszczególnych transportów dzięki czasom wejścia i wyjścia. W przypadku transportu zbiorowego należy zachować przepisy dotyczące odległości, aby w każdym pojeździe był tylko jeden pracownik.
 • Tylko pracownicy z tej samej zmiany lub obszaru należącego do tej samej grupy i wyposażeni w indywidualny sprzęt ochronny mogą podróżować razem.
 • Unikaj opuszczania gospodarstwa w godzinach pracy, aby udać się do dowolnego miejsca publicznego, takiego jak gabinet weterynaryjny itp.
 • Przez cały czas używaj masek. Ostrożnie z użyciem rękawiczek; może to dawać fałszywe poczucie ochrony, a brudne rękawiczki stanowią ryzyko. W przypadku używania rękawiczek zaleca się ich częstą wymianę.
 • Ustanowienie „zapór” między pracownikami (w ramach działań mających na celu prowadzenie gospodarstwa).
 • Ustanowić kontrolę temperatury ciała przy wejściu do farmy. W przypadku korzystania z termometru laserowego najpierw wykonaj indywidualne kalibracje, to znaczy zmierz temperaturę zarówno za pomocą lasera, jak i osobistego termometru, aby uzyskać wartość odniesienia dla każdej osoby. Później można zastosować termometr laserowy, a odchylenia od normy należy oceniać za pomocą termometru mającego styczność z ciałem.
 • Osoby o temperaturze wyższej niż 36,6ºC lub wykazujące objawy koronawirusa COVID-19 (kaszel, trudności w oddychaniu, zapalenie spojówek, zmęczenie ...) powinny zadzwonić na infolinię określoną dla każdego regionu i natychmiast skontaktować się z przełożonym.
 • Należy unikać spotkań ponad 20 osób, chyba że jest to absolutnie niezbędne. Jeśli konieczne jest zorganizowanie spotkania, zostaną podjęte ekstremalne środki ostrożności (unikaj powitania w kontakcie fizycznym, przestrzegaj odległości jednego metra między uczestnikami itp.)
 • Unikaj podróży i wyjazdów do miejsc innych niż miejsce pracy (gospodarstwo) i miejsce zamieszkania
 • Zawieś / przełóż bezpośrednie szkolenia pracowników
Działania mające na celu zapewnienie funkcjonowania gospodarstwa
Nie pomijając żadnych środków, które mogą zostać podjęte przez właściwe organy w zależności od sytuacji chorobowej, proponuje się szereg scenariuszy mających na celu utrzymanie działania i opieki nad zwierzętami w wyjątkowych sytuacjach, takich jak rozprzestrzenianie się COVID-19.

W ramach tych środków są trzy kategorie:
 • Środki mające na celu złagodzenie skutków pozytywnego wyniku COVID-19 u pracownika.
 • Środki mające na celu złagodzenie wpływu w przypadku zamknięcia gminy lub obszaru. Dostęp do farmy.
 • Środki poza miejscem pracy
1.- Środki mające na celu złagodzenie skutków pozytywnego wyniku COVID-19 u pracownika
Prawie wszystkie środki mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa i unikanie kontaktu między pracownikami (tworzenie „zapór”), aby w najgorszym przypadku nie dotyczyło to wszystkich pracowników.
1.1.- Pracownicy fermy
Oprócz ogólnych środków zapobiegania chorobie i jej rozprzestrzenianiu się proponuje się:
Opcja 1. Rozmieszczaj pracowników działami
 • Ustalić grupy pracowników według obszaru lub lokalizacji w gospodarstwie. Grupy należy tworzyć w taki sposób, aby nie było między nimi kontaktu, mozna separować fizycznie (pomieszczeniami). Przykład: pracownicy porodówek i pracownicy sektora ciąży. Najlepiej byłoby, żeby pracownicy pracowali pojedynczo.
 • Ustal rozłożone w czasie harmonogramy wjazdu i wyjazdu z farmy według miejsc pracy pracowników lub sektorów.
 • Czyszczenie i dezynfekcja odzieży między grupami pracowników
 • Rozłóż w czasie godziny posiłków we wspólnych obszarach. Oczyść i zdezynfekuj wspólne obszary między każdą grupą.
 • Użyj telematyki do komunikacji wewnętrznej.
 • Określ miejsce pracy, zwłaszcza podczas prowadzenia zwierząt między obszarami. Określić, jak daleko mogą przemieścić się pracownicy przemieszczający zwierzęta z miejsca i osoby przyjmujące je w inne miejsce, aby kontakt między nimi nie był bliższy niż 3 matrey lub pomiędzy nimi znajdowała się fizyczna przegroda.
Cel opcji 1: W niefortunnym przypadku, gdy pracownik zostanie zarażony COVID-19, środki kwarantanny wpływają tylko na jego kolegów ze zmiany, utrzymując działanie pozostałych grup roboczych.
Opcja 2. Różnicowanie zmian porannych i popołudniowych
Ustal poranną i popołudniową zmianę
 • Dwie zmiany nie mogą fizycznie pokrywać się w gospodarstwie. Zaleca się zachowanie przynajmniej 1 godziny między końcem jednej zmiany a początkiem następnej.
 • Pod koniec zmiany: czyszczenie i dezynfekcja części wspólnych na następną zmianę
 • Można ustalić, że 70% personelu jest rano i 30% po południu.
Cel opcji 2: W niefortunnym przypadku, gdy pracownik zostanie zainfekowany, wpłynie to tylko na jego współpracowników na tej samej zmianie, a druga zmiana może kontynuować prace na farmie.
Opcja 3. Personel dorywczy jako plan awaryjny
Jest to skomplikowana opcja do wdrożenia, ale byłaby to jedna z niewielu opcji dostępnych na wypadek, gdyby cały personel nie mógł udać się na farmę, albo dlatego, że pracownicy są pozytywni, albo dlatego, że są na kwarantannie w domu.
 • Mieć pracowników z innych gospodarstw lub kontakty w pobliskich obszarach, którzy mogą przejąć funkcje karmienia zwierząt i utrzymania fermy do czasu powrotu personelu
 • Byliby to „mobilni” pracownicy, tj. ci, którzy w wyjątkowych okolicznościach mogliby opiekować się zwierzętami w innym gospodarstwie
 • Jest to trudne rozwiązanie do wdrożenia, ponieważ osoba spoza gospodarstwa nie zna się na funkcjonowaniu danego gospodarstwa
Cel wariantu 3: Zapewnienie dobrostanu zwierząt i zagwarantowanie, że nawet w przypadku uniemożliwienia pracy stałym pracownikom fermy, w gospodarstwie zwierzęta otrzymają w razie potrzeby żywność, opiekę i leczenie.
1.2.- Ferma knurów
Ze względu na szczególny charakter pracy w fermie knurów i kwalifikacje personelu, wymiana i zastępowanie pracowników jest bardzo skomplikowane, dlatego należy podjąć środki zapobiegawcze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz fermy.

Na poziomie fermy knurów:
 • Organizuj pracę w grupach pracowników, tak by uniknąć kontaktu w promieniu 1 metra
 • Rozłóż w czasie wejście grup pracowników
 • Te same ogólne środki ochrony i zapobiegania, jak w przypadku każdego gospodarstwa
Na poziomie gospodarstwa zaleca się zlokalizowanie innych źródeł zaopatrzenia w nasienie na wypadek, gdyby stadko knurów musiało ograniczyć produkcję.
1.3.- Producenci pasz
Ze względu na znaczenie uważamy, że należy je traktować jak gospodarstwo rolne. Z 3 scenariuszami:
 • Zakażenie pracowników
  • Ustal zróżnicowane zmiany pracy
  • Nawiąż komunikację telematyczną lub zastosuj inne alternatywy, aby uniknąć kontaktu między zmianami
  • Spróbuj oddzielić wejścia, wyjścia i miejsca pracy pracowników według ich obszaru lub działu pracy
  • Zmniejszenie ilości produkcji paszy
 • Na poziomie gospodarstwa:
  • Zapewnij odpowiedni zapas pasz w silosach. Nie zaleca się czekania, aż zostaną opróżnione (opróżnianie jest bardzo dobrym sposobem na zapewnienie dobrej jakości paszy)
  • Znajdź alternatywne źródło pasz
 • Wyłączenie młyna paszowego
  • Na poziomie gospodarstwa:
   • Określ ilość przechowywanej paszy i czy będzie ona wystarczająca, dopóki młyn nie wznowi pracy
   • Znajdź inny młyn paszowy
1.4.- Transport surowców, pasz i zwierząt

Celem przewoźnika jest stworzenie obszaru zamkniętego, aby wyeliminować kontakt z personelem paszarni, gospodarstwa lub rzeźni
 • Ustanowić określone trasy wjazdu i wyjazdu ciężarówki w paszarni, gospodarstwie i rzeźni (w tym myjnie i centra dezynfekcji)
 • Brak kontaktu przewoźnika z innymi pracownikami
 • Użyj metod telematycznych do poleceń i zamówień
 • Posiadaj pojemniki lub skrzynki pocztowe, w których możesz dostarczać i zbierać dokumentację: dowody dostawy,itp...
 • Przewoźnicy: pełna podróż bez postojów, szczególnie unikanie postojów w obszarach zagrożonych
1.5- Rzeźnia
Chociaż nie jest to konkretna kwestia i to rzeźnia powinna ustanowić protokoły przeciwko COVID-19, z punktu widzenia gospodarstwa konieczne jest:
 • Znajomość zdolności przetrzymywania zwierząt z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, jeśli docelowa rzeźnia musi zmniejszyć ubój i wydłużyć czas uboju.
 • Znajdź inne opcje, gdzie zwierzęta mogą być transportowane w celu uboju
2.- Środki łagodzące skutki w przypadku zamknięcia gminy lub obszaru. Dostęp do farmy.
Nie lekceważąc żadnych nowych zaleceń lub obowiązków, które mogą zostać ustanowione przez urzędników, w przypadku zamknięcia gminy, utrudniając dostęp do gospodarstwa:
 • W razie potrzeby ustanawia się drogi sanitarne, aby umożliwić wjazd i wyjazd osób, surowców i produktów przetworzonych do i z zakładów produkujących żywność, w tym gospodarstw, rynków hurtowych, młynów paszowych i rzeźni
 • Władze muszą upoważnić pracownika (pracowników), którzy mogą indywidualnie przemieszczać się w celu zapewnienia funkcjonowania zakładu produkcyjnego
3.- Środki poza miejscem pracy
 • W związku z tym należy kierować się zdrowym rozsądkiem, aby postępować zgodnie z instrukcjami władz publicznych. Unikaj miejsc gdzie przebywa dużo ludzi, ale jeśli nie jest to możliwe, zachowaj co najmniej 1 metr odległości od innych.
Wszystkie środki wdrożone w miejscu pracy muszą być uzgodnione i autoryzowane przez osobę odpowiedzialną za zapobieganie ryzyku zawodowemu.

Wszystkie opisane tutaj środki można zmienić, zaostrzyć lub złagodzić, w zależności od ewolucji pandemii COVID-19.